Blue White 3D Business Blog Banner (1950 x 650 px) (1)
ITA No Gift Policy Banner 1
แนวปฏิบัติ (1)
ผลการประเมิน ITA 2566
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (1)
previous arrow
next arrow

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมแนะนำ

การประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ซึ่ง มสธ. ได้ขับเคลื่อนมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้มอบนโยบาย No Gift Policy และ แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts แก่เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน โดยมี รศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาและกองกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีการประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 10 ด้าน เช่น การเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต การใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นต้น โดยมีแบบวัดการรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT), และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังนั้น การจัดทำข้อมูลเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงการเข้าร่วมการตอบแบบวัดจากทุกหน่วยงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรจะสะท้อนความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ITA 2024

คู่มือ ITA 2024

ITA 2024

แผนการดำเนินงาน ITA 2024